Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dagje Uit Veluwe, gevestigd aan Deventerweg 11, 8167 NA, te Oene, ingeschreven bij de KvK onder nummer 68436351
Tot stand gekomen op 3 april 2019

Definities

Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden zoals vervat in dit document.

Dagje Uit Veluwe
Dagje Uit Veluwe, een eenmanszaak ingeschreven bij de KvK onder nummer 68436351.

Klant
De Gebruiker niet-zijnde een Aanbieder die een Activiteit boekt via het Platform.

Platform
Het Platform dat Dagje Uit Veluwe ter beschikking stelt aan de Gebruikers waarop Activiteiten bij Aanbieders door Klanten kunnen worden geboekt en beschikbaar is via de website www.dagjeuitveluwe.nl.

Gebruiker
De Aanbieder of Klant die met Dagje Uit Veluwe een Overeenkomst is aangegaan.

Overeenkomst
Elke overeenkomst gesloten tussen Dagje Uit Veluwe en de Gebruiker, waaronder begrepen een boeking van een Klant.

Activiteit
Een (groeps)activiteit die wordt aangeboden en verzorgd door een Aanbieder en die wordt geboekt via het Platform.

Aanbieder
Een bedrijf of persoon die een (groeps)activiteit aanbiedt aan een Klant.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Dagje Uit Veluwe en de Gebruiker, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen schriftelijk is afgeweken.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Dagje Uit Veluwe, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-, gebruik- of andere gebruikersvoorwaarden van de Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Dagje Uit Veluwe en de Gebruiker in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk met Dagje Uit Veluwe zijn overeengekomen.

6. Indien Dagje Uit Veluwe niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Dagje Uit Veluwe in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Het Platform

1. Het Platform dat wordt aangeboden door Dagje Uit Veluwe heeft als doel Aanbieders in verbinding te stellen met Klanten.

2. Dagje Uit Veluwe zal de Aanbieder toegang verlenen tot het Platform teneinde aanbiedingen te kunnen doen via het Platform.

3. Elke Aanbieder zal de benodigde materialen en kennis leveren teneinde Klanten in staat te stellen volledig geïnformeerd een boeking voor een Activiteit te maken op het Platform.

4. De Activiteiten worden op verzoek van de Klant ingeboekt bij een Aanbieder. Dagje Uit Veluwe draagt geen zorg voor de inkoop en de uitvoering van de met de Activiteit gepaard gaande diensten en kan dan ook niet instaan voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze diensten.

Artikel 3 Inschakeling derden

1. Het Platform van Dagje Uit Veluwe wordt enkel beschikbaar gesteld. Derden kunnen aan de inhoud van het Platform en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

2. Indien de aanbieding die door een Aanbieder op het Platform wordt geplaatst incorrecte, ongepaste of anderszins ongewenste inhoud bevat, zal Dagje Uit Veluwe de desbetreffende Aanbieder hiervan op de hoogte stellen en de Aanbieder sommeren de inhoud aan te passen dan wel te verwijderen. Indien de Aanbieder geen gehoor geeft aan voornoemd verzoek van Dagje Uit Veluwe, heeft Dagje Uit Veluwe het recht de desbetreffende Aanbieder van het Platform te verwijderen dan wel hem de toegang te blokkeren.

3. Dagje Uit Veluwe kan niet worden aangesproken voor eventuele schade die de Aanbieder leidt als gevolg van de verwijdering van de Aanbieder van het Platform door Dagje Uit Veluwe op de in lid 2 van dit artikel genoemde grond.

4. De Aanbieder vrijwaart Dagje Uit Veluwe voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met het gebruik van het Platform schade lijden en welke aan de Dagje Uit Veluwe toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Dagje Uit Veluwe en de Aanbieder aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

5. Indien Dagje Uit Veluwe uit dien uit hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Aanbieder gehouden Dagje Uit Veluwe zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Dagje Uit Veluwe en derden komen verder voor rekening en risico van de Aanbieder.

Artikel 4 Betaling

1. Betaling door de Klant voor een Activiteit dient te geschieden op het moment van boeking van een Activiteit (dus voorafgaand aan de Activiteit) via het Platform van Dagje Uit Veluwe op een door Dagje Uit Veluwe op het Platform nader aan te geven wijze.

2. Dagje Uit Veluwe draagt zorg voor de betaling van de Activiteit aan Aanbieder. Dagje Uit Veluwe houdt op deze betaling haar vergoeding voor het aanbieden van het Platform in conform de Overeenkomst tussen Dagje Uit Veluwe en die Aanbieder.

3. De op het Platform getoonde prijzen voor Activiteiten zijn inclusief BTW.

4. De Gebruiker is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

5. Bezwaren tegen de hoogte van een verschuldigd (factuur)bedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

6. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Dagje Uit Veluwe en de verplichtingen van de Gebruiker jegens Dagje Uit Veluwe onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Annulering

1. Een Klant kan een boeking voor een Activiteit niet kosteloos annuleren gelet op de voorbereidingen en kosten die de Aanbieder en Dagje Uit Veluwe maken.

2. Een Klant die een Activiteit annuleert tot één maand voor de dag waarop de Activiteit gepland is, krijgt 60% van de boekingsprijs terug.

3. Een Klant die een Activiteit annuleert tot twee weken voor de dag waarop de Activiteit gepland is, krijgt 40% van de boekingsprijs terug.

4. Een Klant die een Activiteit annuleert tot één week voor de dag waarop de Activiteit gepland is, krijgt 30% van de boekingsprijs terug.

5. Een Klant die een Activiteit annuleert minder dan één week voor de dag waarop de Activiteit gepland is, is de volledige boekingsprijs verschuldigd.

Artikel 6 Incassokosten

1. Indien de Gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Gebruiker.

2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Dagje Uit Veluwe, voor zover de Gebruiker handelt in de hoedanigheid van bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor ieder (factuur)bedrag dat geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

3. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Dagje Uit Veluwe, voor zover de Gebruiker handelt in de hoedanigheid van consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

4. Voor zover de Gebruiker handelt in de hoedanigheid van consument heeft Dagje Uit Veluwe pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Dagje Uit Veluwe de Gebruiker na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om het openstaande (factuur)bedrag binnen veertien dagen te voldoen.

5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Gebruiker.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. De Activiteiten worden op verzoek van de Klant ingeboekt bij een Aanbieder. Dagje Uit Veluwe draagt geen zorg voor de inkoop en de uitvoering van de met de Activiteit gepaard gaande diensten en kan dan ook niet instaan voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze diensten. Dagje Uit Veluwe is niet aansprakelijk voor de Activiteit die wordt aangeboden door een Aanbieder. Dagje Uit Veluwe is slechts als bemiddelaar betrokken bij de boeking van een Activiteit.

2. Indien de Gebruiker toerekenbaar tekortschiet jegens Dagje Uit Veluwe en/of een toerekenbare onrechtmatige daad pleegt jegens Dagje Uit Veluwe, is de Gebruiker volledig aansprakelijk voor vergoeding van de door Dagje Uit Veluwe geleden en/of te lijden schade.

3. Dagje Uit Veluwe is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Dagje Uit Veluwe. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

materiële schade aan de eigendommen van de Gebruiker;
redelijke kosten, die Gebruiker heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
redelijke kosten, die Gebruiker redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
redelijke kosten, die Gebruiker redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
4. Dagje Uit Veluwe is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Gebruiker.

5. Dagje Uit Veluwe is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Dagje Uit Veluwe is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dagje Uit Veluwe kenbaar behoorde te zijn.

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dagje Uit Veluwe of zijn leidinggevende ondergeschikten.

7. Indien Dagje Uit Veluwe aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid van Dagje Uit Veluwe beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Dagje Uit Veluwe aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Dagje Uit Veluwe overeenkomstig de verzekering draagt.

8. De Gebruiker dient de schade waarvoor Dagje Uit Veluwe aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Dagje Uit Veluwe te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

9. Iedere aansprakelijkheidsvordering op Dagje Uit Veluwe vervalt binnen één jaar nadat de Gebruiker bekend is geraakt met het schadeveroorzakende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 8 Vrijwaring

1. De Gebruiker vrijwaart Dagje Uit Veluwe voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Gebruiker toerekenbaar is.

2. Indien Dagje Uit Veluwe uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker gehouden Dagje Uit Veluwe zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Dagje Uit Veluwe en derden komen verder voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 9 Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen op Dagje Uit Veluwe geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 10 Privacy en cookies

1. De gegevens en informatie die de Gebruiker aan Dagje Uit Veluwe verstrekt, zal Dagje Uit Veluwe zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

2. Dagje Uit Veluwe handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dagje Uit Veluwe zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

3. De Gebruiker heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

4. Bij het bezoeken van de website kan Dagje Uit Veluwe informatie van de Gebruiker over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

5. De informatie die Dagje Uit Veluwe verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

6. Dagje Uit Veluwe zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

7. De Gebruiker is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

8. De Gebruiker gaat akkoord dat Dagje Uit Veluwe de Gebruiker voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Gebruiker niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Gebruiker dit kenbaar maken.

Artikel 11 Wijziging Algemene Voorwaarden

1. Dagje Uit Veluwe heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2. Dagje Uit Veluwe zal de Gebruiker per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

3. De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Gebruiker op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

4. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Gebruiker het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12 Overdracht

Het is Gebruiker niet toegestaan rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dagje Uit Veluwe.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dagje Uit Veluwe partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Gebruiker zijn woonplaats in het buitenland heeft.

2. Geschillen naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 14 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 68436351.